Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka

Bieloruský jazyk: odlišnosti od ruského jazyka v obsahových a gramatických prvkoch

Bieloruský jazyk je štátnym jazykom Bieloruskej republiky a považuje sa za materinský jazyk asi desiatich miliónov ľudí na celom svete. Iba tretina populácie, ktorá hovorí bieloruským jazykom, ju však používa v každodennom živote. Väčšina rodených hovorcov bieloruského jazyka používa pri bežnej komunikácii iné jazyky, najčastejšie ruský jazyk. Je to pochopiteľné, pretože bieloruský a ruský jazyk patria do tej istej slovanskej podskupiny a používajú rovnaký systém zápisu – cyriliku.

Podľa sčítania obyvateľstva v Bielorusku v roku 1999 prehlásilo bieloruštinu za tzv. rodný (materský) jazyk okolo 7 miliónov osôb (74% obyvateľstva štátu), ale za „jazyk, ktorým obvykle hovoria doma“ len asi 3,5 milióna (37% obyvateľstva). Bieloruštinou sa ďalej hovorí, alebo skôr píše, vo východnej časti Poľska a v diaspóre v štátoch bývalého ZSSR, v USA a inde. Počet používateľov tohoto jazyka mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu je odhadovaný na 1 milión. V Bielorusku je bieloruština od roku 1990 štátnym jazykom a od referenda v roku 1995, resp. od roku 1998, kedy bola podľa výsledkov referenda zmenená ústava, zdieľa tento status s ruským jazykom. Výsledkom je dominantné používanie ruského jazyku vo všetkých sférach spoločenského života s výnimkou národnej literatúry, čiastočne hudby a národnej kultúry všeobecne; v obmedzenej miere bieloruštinu používajú aj štátne orgány a povinne sa vyučuje na školách ako predmet. V menšine škôl sa používa aj ako jazyk vyučovací, prevažuje však ruština. Naopak, veľmi rozšírená je bieloruština medzi bieloruskou politickou opozíciou a na Internete.

Užitočné informácie o bieloruskom jazyku

  • Väčšina obyvateľov Bieloruska hovorí plynule svojím rodným jazykom, ale len málo z nich ho používa v každodennej komunikácii. Najčastejšie používaným jazykom v krajine je ruština.
  • Na vidieku pri bežnom rozhovore budete namiesto bieloruského jazyka počuť tzv. „trasianku“. Toto je zmiešaný jazyk, v ktorom sa bieloruské a ruské prvky a štruktúry striedajú v rýchlom slede. V bieloruskom jazyku toto slovo pôvodne označuje seno nízkej kvality, ktoré sa získava zmiešaním starého suchého sena a čerstvo pokosenej trávy. „Trasianka“ má ruskú slovnú zásobu zmiešanú s gramatikou a fonetikou bieloruského jazyka.

Špecifiká prekladu bieloruského jazyka

Kvalitný preklad z bieloruského jazyka do ruského jazyka je náročnou úlohou z viacerých dôvodov. Bieloruský a ruský jazyk majú veľa príbuzných medzijazykových homoným. Bieloruský jazyk je veľmi podobný ruskému jazyku vo svojich lexikálnych a gramatických jednotkách, ktoré sú si formou podobné, ale výrazne sa líšia svojím obsahom.

Bieloruský jazyk má veľa dialektov (severovýchodných, bieloruských, juhozápadných, polesských a stredobieloruských skupín).
Bieloruský jazyk má veľa výpožičiek zo staroslovanských slov. Vyznačuje sa použitím fonetického princípu v pravopise. Preto je pravopis bieloruských slov výrazne odlišný od ruštiny.

V bieloruskom jazyku sa navyše inak vytvárajú príčastia. V pasívnej forme neexistuje prítomný čas. Z dôvodu takýchto osobitostí môžu správny preklad vypracovať iba odborníci alebo tí, ktorí sú rodenými hovorcami tohto jazyka. Preklad z bieloruského jazyka pomocou bežného slovníka (bez znalosti jazykových špecifík) je zložitý alebo nepresný.

Niektoré rozdiely medzi ruským a bieloruským jazykom

Hlavné rysy bieloruského jazyka:

  • nahradenie «и» zа «i»;
  • neprítomnosť tvrdého znaku, ktorý je nahradený apostrofom «’» (подъём -> пад’ём);
  • namiesto «в» (v strede slova alebo namiesto predložky (podľa pravidiel)) a «л» (v strede a na konci slova) použitie horného indexu pri neslabikotvornom «у» s označením «ў». Napríklad: паўно, воўк, пiсаў, iшла ў кiно (ale: iшоў у кiно). 
  • Pravidlo pravopisu pre neslabikotvorné «у»: V slove / pred slovom sa «ў» píše za samohláskou, ale pred spoluhláskou; v ostatných prípadoch píše «у»;
  • v bieloruskom jazyku neexistuje písmeno  «щ», je nahradené kombináciou písmen «ш» a «ч» (щит -> шчыт, щастье -> шчасце);
  • v slovách začínajúcich na «о» alebo «у» sa pripája doplňujúca spoluhláska «в» (вокны, вузел, вуха…);
  • mäkké hlásky «дь» a «ть» sa v bieloruštine sa nahrádzajú za «дзь» a «ць» (цень, адзін, сядзяць…);
  • písmeno «г» znie vo všetkých prípadoch frikatívne, s výnimkou kombinácie «г» so «з» (розга).

Vyššie uvedené črty sú iba základnou časťou toho, čo potrebujete vedieť o jazyku, ak chcete správne prečítať (porozumieť) a preložiť text z bieloruského jazyka do ruštiny.

Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Previous
Next