Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka

Bieloruský jazyk: odlišnosti od ruského jazyka v obsahových a gramatických prvkoch

Bieloruský jazyk je štátnym jazykom Bieloruskej republiky a považuje sa za materinský jazyk asi desiatich miliónov ľudí na celom svete. Iba tretina populácie, ktorá hovorí bieloruským jazykom, ju však používa v každodennom živote. Väčšina rodených hovorcov bieloruského jazyka používa pri bežnej komunikácii iné jazyky, najčastejšie ruský jazyk. Je to pochopiteľné, pretože bieloruský a ruský jazyk patria do tej istej slovanskej podskupiny a používajú rovnaký systém zápisu – cyriliku.

Podľa sčítania obyvateľstva v Bielorusku v roku 1999 prehlásilo bieloruštinu za tzv. rodný (materský) jazyk okolo 7 miliónov osôb (74% obyvateľstva štátu), ale za „jazyk, ktorým obvykle hovoria doma“ len asi 3,5 milióna (37% obyvateľstva). Bieloruštinou sa ďalej hovorí, alebo skôr píše, vo východnej časti Poľska a v diaspóre v štátoch bývalého ZSSR, v USA a inde. Počet používateľov tohoto jazyka mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu je odhadovaný na 1 milión. V Bielorusku je bieloruština od roku 1990 štátnym jazykom a od referenda v roku 1995, resp. od roku 1998, kedy bola podľa výsledkov referenda zmenená ústava, zdieľa tento status s ruským jazykom. Výsledkom je dominantné používanie ruského jazyku vo všetkých sférach spoločenského života s výnimkou národnej literatúry, čiastočne hudby a národnej kultúry všeobecne; v obmedzenej miere bieloruštinu používajú aj štátne orgány a povinne sa vyučuje na školách ako predmet. V menšine škôl sa používa aj ako jazyk vyučovací, prevažuje však ruština. Naopak, veľmi rozšírená je bieloruština medzi bieloruskou politickou opozíciou a na Internete.

Užitočné informácie o bieloruskom jazyku

  • Väčšina obyvateľov Bieloruska hovorí plynule svojím rodným jazykom, ale len málo z nich ho používa v každodennej komunikácii. Najčastejšie používaným jazykom v krajine je ruština.
  • Na vidieku pri bežnom rozhovore budete namiesto bieloruského jazyka počuť tzv. „trasianku“. Toto je zmiešaný jazyk, v ktorom sa bieloruské a ruské prvky a štruktúry striedajú v rýchlom slede. V bieloruskom jazyku toto slovo pôvodne označuje seno nízkej kvality, ktoré sa získava zmiešaním starého suchého sena a čerstvo pokosenej trávy. „Trasianka“ má ruskú slovnú zásobu zmiešanú s gramatikou a fonetikou bieloruského jazyka.

Špecifiká prekladu bieloruského jazyka

Kvalitný preklad z bieloruského jazyka do ruského jazyka je náročnou úlohou z viacerých dôvodov. Bieloruský a ruský jazyk majú veľa príbuzných medzijazykových homoným. Bieloruský jazyk je veľmi podobný ruskému jazyku vo svojich lexikálnych a gramatických jednotkách, ktoré sú si formou podobné, ale výrazne sa líšia svojím obsahom.

Bieloruský jazyk má veľa dialektov (severovýchodných, bieloruských, juhozápadných, polesských a stredobieloruských skupín).
Bieloruský jazyk má veľa výpožičiek zo staroslovanských slov. Vyznačuje sa použitím fonetického princípu v pravopise. Preto je pravopis bieloruských slov výrazne odlišný od ruštiny.

V bieloruskom jazyku sa navyše inak vytvárajú príčastia. V pasívnej forme neexistuje prítomný čas. Z dôvodu takýchto osobitostí môžu správny preklad vypracovať iba odborníci alebo tí, ktorí sú rodenými hovorcami tohto jazyka. Preklad z bieloruského jazyka pomocou bežného slovníka (bez znalosti jazykových špecifík) je zložitý alebo nepresný.

Niektoré rozdiely medzi ruským a bieloruským jazykom

Hlavné rysy bieloruského jazyka:

  • nahradenie «и» zа «i»;
  • neprítomnosť tvrdého znaku, ktorý je nahradený apostrofom «’» (подъём -> пад’ём);
  • namiesto «в» (v strede slova alebo namiesto predložky (podľa pravidiel)) a «л» (v strede a na konci slova) použitie horného indexu pri neslabikotvornom «у» s označením «ў». Napríklad: паўно, воўк, пiсаў, iшла ў кiно (ale: iшоў у кiно). 
  • Pravidlo pravopisu pre neslabikotvorné «у»: V slove / pred slovom sa «ў» píše za samohláskou, ale pred spoluhláskou; v ostatných prípadoch píše «у»;
  • v bieloruskom jazyku neexistuje písmeno  «щ», je nahradené kombináciou písmen «ш» a «ч» (щит -> шчыт, щастье -> шчасце);
  • v slovách začínajúcich na «о» alebo «у» sa pripája doplňujúca spoluhláska «в» (вокны, вузел, вуха…);
  • mäkké hlásky «дь» a «ть» sa v bieloruštine sa nahrádzajú za «дзь» a «ць» (цень, адзін, сядзяць…);
  • písmeno «г» znie vo všetkých prípadoch frikatívne, s výnimkou kombinácie «г» so «з» (розга).

Vyššie uvedené črty sú iba základnou časťou toho, čo potrebujete vedieť o jazyku, ak chcete správne prečítať (porozumieť) a preložiť text z bieloruského jazyka do ruštiny.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na aický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie