Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní

Elektronický úradný preklad môže zhotoviť iba prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Úradný prekladateľ musí spĺňať jazykové a odborné skúšky a musí disponovať presne definovanými identifikačnými znakmi ako sú aktívny kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a časová pečiatka.

Identifikačné znaky platného, elektronického úradného prekladu

Elektronické úradné preklady vyhotovuje úradný prekladateľ registrovaný na Ministerstve spravodlivosti SR a spĺňa jazykové a odborné vzdelanie. Úradný prekladateľ musí vlastniť aktívny kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a časovú pečiatku.

Úradný prekladateľ vyhotovený elektronický úradný preklad podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a musí pridať časovú pečiatku. Elektronický podpis zastupuje podpis a pečiatku v papierovej podobe a časová pečiatka určuje presný dátum vyhotovenia elektronického úradného prekladu. Je to dôležité, keďže niektoré dokumenty a ich preklady majú obmedzenú platnosť.

Spôsob zhotovenia elektronického úradného prekladu

Elektronický úradný preklad sa zhotovuje často ako skenovaný dokument papierovej podoby najčastejšie v PDF súbore. Súbor obsahuje  naskenovanú kópiu originálneho dokumentu alebo originálny elektronický dokument, preklad, doložku prekladateľa a kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a s časovou pečiatkou.

Pre bežné použitie je možné elektronický úradný preklad vytlačiť. Aby však bol preklad v listinnej podobe použiteľný na právne účely, je potrebné vykonať zaručenú konverziu a to tak, že získate overenie listín u notára, advokáta alebo na pošte.

Elektronický úradný preklad a jeho použitie

Elektronický úradný preklad je veľmi vhodným spôsobom, ako si uľahčiť administratívnu komunikáciu prostredníctvom elektronických služieb štátu. Elektronický úradný preklad uznávajú všetky orgány verejnej moci – súdy, okresné úrady aj miestne samosprávy.

Elektronický úradný preklad je prínosom pri komunikácii so živnostenským úradom a obchodným registrom, či pri komunikácii so súdmi. Použitie elektronického úradného prekladu si vždy vopred overte u inštitúcie, kde chcete úradný preklad predložiť.

Výhody elektronického úradného prekladu

Elektronický úradný preklad je v našom priestore novinkou, ktorá prináša so sebou niekoľko výhod oproti klasickému papierovému vyhotoveniu úradného prekladu. Pri elektronickej komunikácii s úradmi a súdmi dochádza k značnej úspore času a nákladov.

Výhodou je už samotné zaobstaranie úradného prekladu v elektronickej podobe, pri ktorej sa znižujú náklady a čas na jej vyhotovenie, pretože nie je potrebné doručovať originál alebo notársky overenú kópiu. Preklad získate expresne rýchlo priamo do svojho zariadenia a následne môžete okamžite uskutočniť ďalšiu komunikáciu s orgánmi štátnej moci.

Ďalšou výhodou je, že úradný preklad v elektronickej podobe môžete použiť aj niekoľkonásobne krát a pritom budete používať stále len jeden dokument s jedným nákladom bez zbytočného papierovania a tlačenia dokumentov. A stále máte možnosť dať si vyhotoviť papierovú verziu u notára, advokáta alebo na ktorejkoľvek pošte s elektronickými službami prostredníctvom zaručenej konverzie.