Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade

„Style Guide“ alebo „Style Manual“ (Príručka štýlu) je súbor štandardov pre vytváranie dokumentov, buď pre všeobecné použitie, alebo pre konkrétne organizácie, publikácie alebo (odborné) oblasti. Jej účelom je zaviesť pravidlá štýlu s cieľom zjednotiť formálnu stránku dokumentu a zlepšiť tak konzistenciu v rámci dokumentu či projektu a tým aj kvalitu komunikácie. Táto príručka sa týka výberu jazyka, termínov, obrazovej kompozície, pravopisu aj typografie. Môže sa dotýkať aj otázok etiky (autorstvo, publikovanie), pedagogiky (postupy pre jasnosť a zrozumiteľnosť) a pod.

Pre všeobecné zásady štýlu textu písaného v angličtine sú výbornými zdrojmi príručky AP Stylebook či Chicago Manual of Style. Obe sú skvelými učebnicami pre osvojenie si všeobecných zásad písania textov z hľadiska gramatiky a štýlu. Pre slovenčinu možno ako všeobecný dokument pre túto oblasť odporučiť knihu „Morfológia slovenského jazyka“. V ďalšom texte sa zameriame na štýl v kontexte prekladu technickej dokumentácie.

Praktickým dôvodom, prečo používať Príručku štýlu je, že pomáha pri vytváraní obsahu. Jazyk je mimoriadne flexibilný nástroj a vždy existuje viacero spôsobov, ako sa dá určitá správa odkomunikovať. Dodržiavaním Príručky štýlu počet týchto spôsobov znižujete, čím zvyšujete čitateľnosť a zrozumiteľnosť správy pre príjemcu. Jej výhody sa zvlášť výrazne prejavia pri tímovej práci na väčších projektoch.

Príručky štýlu zvyšujú aj konzistentnosť obsahu. Okrem terminológie a napríklad interpunkcie existujú situácie, kedy chcete v prekladanom texte udržať konzistentný tón, štýl a dikciu. Pracovníci marketingu poznajú význam tohto prístupu pri budovaní identity značky. Konzistencia uľahčuje komunikáciu. Náš mozog pracuje tak, že je nastavený na identifikáciu rozdielov – čokoľvek, čo sa odchýli od zabehnutého normálu, okamžite pritiahne našu pozornosť. Príliš veľa odchýlok vyčerpáva a oslabuje naše kognitívne schopnosti, čím sa znižuje schopnosť osvojiť si predkladanú informáciu. Preto je rozumné túto záťaž pri dešifrovaní našej správy preventívne minimalizovať.

V prípade prekladateľskej agentúry je takáto príručka vytváraná agentúrou. V ideálnom prípade pošle klient spolu so zdrojovým textom aj terminologický dvojjazyčný glosár, ktorý agentúra prevezme do svojej Príručky štýlu. Tá je určená pre jej zmluvných prekladateľov a je pre nich záväzná. Pri zachovaní tejto podmienky má uľahčenú prácu prekladateľ, ktorý nemusí riešiť nedostatky štýlu popri samotnom preklade.
Tieto zásady sa potom v značnej miere dajú premietnuť do nástrojov pre počítačom podporovaný preklad (CAT) a zabezpečenie kvality (QA) ako predpísané pravidlá, čo zlepšuje kvalitu, zvyšuje rýchlosť a znižuje cenu prekladu, napr. ušetrením nákladov na korektúru a štylistickú úpravu.

Príručka štýlu obvykle zahŕňa pokyny:

 • pre používanie schválenej špeciálnej firemnej terminológie a fráz. Príručka štýlu môže odkazovať na terminologický slovník, napr. vo formáte xls, alebo na prekladovú pamäť CAT nástroja, aj s pokynmi pre jeho tvorbu, používanie a aktualizáciu. Pri tvorbe terminologického glosára by ste mali zohľadniť a zahrnúť: termíny špecifické pre zadávateľa prekladu, špecifické pre dané (odborné) odvetvie, pre cieľové publikum a jeho (kultúrne) prostredie, kľúčové slová (dôležité pre použitie textu v digitálnom kontexte a pre SEO – optimalizáciu pre vyhľadávanie na webe),
 • pre prvky korporátneho štýlu (názvy spoločností a spôsob ich písania, ich logotypy a ich umiestnenie na stránke, vizitky a v nich použité fonty a farby). To isté platí pre písanie obchodných značiek, názvov výrobkov atď. Niekedy stačí odkaz na CIM (Corporate Identity Manual – Príručka korporátnej identity), ak ho má firma vytvorený,
 • pre použitie vybraných slovníkov a pravidiel pravopisu (odkazy na publikácie),
 • pre používanie referenčných materiálov – odkazy na publikácie, pričom ich obsah má byť v súlade s referenčnou terminológiou,
 • pre zachovanie pojmov, ktoré majú v prekladanom dokumente ostať nepreložené,
 • pre formátovanie textu (veľkosť, farba a druh fontu, zarovnávanie a odsadzovanie textu, kapitalizácia pri nadpisoch, vykaní alebo  v odrážkach, členenie odstavcov, písanie nadpisov, stránkovanie, formátovanie záhlaví a zápätí…),
 • pre formátovanie číslic, dátumov, peňažných mien a merných jednotiek,
 • pre používanie interpunkcie (medzery, bodky, bodkočiarky, pomlčky a spojovníky, špeciálne symboly),
 • pre prekladanie a písanie skratiek (a pokynmi pre vysvetľovanie ich významu),
 • pre používanie abecedných zoznamov (indexov),
 • pre používanie žargónu, slangu, obratov či kultúrne špecifických odkazov; používanie prvej/druhej/tretej osoby a plurálu v preklade, voľba gramatického času, činného alebo trpného rodu,
 • pre voľbu štýlu jazyka prekladu – neutrálny, technický, výchovný, akademický, konverzačný, autoritatívny, neutrálny (závisí od charakteru predlohy a koncového čitateľa),
 • pre písanie a preklad kódu webových stránok: použitie predpísaných knižníc, pokyny pre interoperabilitu v rôznych jazykoch, pre dĺžku reťazcov, pre lokalizáciu do cieľového jazyka stránky.


Tento zoznam nie je úplný ani vyčerpávajúci. V Príručke štýlu môžu byť napr. niektoré pokyny označené ako jediné prípustné, odporúčané alebo zakázané.
Tiež si treba uvedomiť, že ide o živý dokument, ktorý je potrebné aktualizovať, korigovať a zdokonaľovať podľa situácie u zadávateľa, na trhu a v jazyku samotnom. K jeho aktuálnosti výrazne prispieva aj spätná väzba od prekladateľa, hlavne pokiaľ ide o terminologický glosár.

Cieľom Príručky štýlu je zjednotiť preklad nad rámec jeho faktickej presnosti, ku ktorej prispieva systematická komunikácia so zadávateľom a prekladateľom a dnes už vo výraznej miere aj CAT nástroje, a rozšíriť túto konzistenciu aj na oblasť štýlu s cieľom, aby zákazník dostával jednotné prekladateľské výstupy v súlade s jeho požiadavkami a očakávaniami. Pri správnom použití Príručky štýlu budú preklady terminologicky, štýlovo, pravopisne a typograficky jednotné, čo je dôležité z hľadiska ich čitateľnosti, porozumenia a ďalšej prezentácie.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na aický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie