Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi

Prekladateľský trh sa neustále mení a požiadavky na kvalitu, presnosť, kompatibilitu a termíny prekladateľských výstupov sú čoraz náročnejšie. Jedným z riešení, ako sa s nimi vyrovnať, je používanie tzv. CAT nástrojov (z angl. Computer Aided Translation, počítačom podporovaný preklad).

Základom filozofie CAT je používanie prekladovej (translačnej) pamäte, ktorú vytvára prekladateľ alebo skupina prekladateľov, pracujúcich na spoločnom projekte. Do tejto prekladovej pamäte, špecifickej pre konkrétny projekt, sa priebežne ukladajú prekladateľské riešenia, t. j. preložené páry slov, termínov, viet alebo celých odstavcov (textové páry v zdrojovom a cieľovom jazyku, tzv. segmenty). Opakované zhody v priebehu prekladu pre prekladateľa znamenajú možnosť prevziať, resp. využiť už preložený text (so 100% alebo čiastočnou zhodou). Toto je veľkou výhodou pri preklade odborných, technických a vedeckých textov, kde použitie tejto pamäte prináša nielen výraznú úsporu času pri preklade, ale zaručuje tiež kompatibilitu a konzistenciu prekladov odborných termínov a väzieb v rámci daného textu, skupiny príbuzných textov či skupiny prekladateľov, pracujúcich na spoločnom projekte. Taktiež zaručuje opakovateľnosť terminológie u daného klienta v prípade ďalších zadaní prekladu z daného odboru aj po dlhšom čase.
Prekladatelia si môžu v rámci CAT nástroja vytvárať vlastné glosáre s odbornou terminológiou, ktorých obsah sa v texte priebežne zvýrazňuje. Na celkovú konzistentnosť tímových prekladov dohliada u zadávateľa (prekladateľskej agentúry) projektový manažér.

Základné výhody používania CAT nástrojov sú nespochybniteľné a medzi najvýraznejšie prínosy ich používania patrí

  • zníženie finančných nákladov vynaložených na preklad
  • úspora času vďaka efektívnemu využívaniu obsahu prekladovej pamäte,
  • konzistencia a kompatibilita (odborných) termínov v rámci textu, skupiny príbuzných dokumentov a členov prekladateľských tímov,
  • zefektívnenie komunikácie medzi prekladateľmi, agentúrami a klientmi, ktorí pracujú s niektorým z osvedčených CAT nástrojov (ich vstupy a výstupy sú štandardizované a prenositeľné prostredníctvom exportu a importu prekladaných súborov aj prekladových pamätí),
  • budovanie histórie a archívov prekladov pre klienta s možnosťou štrukturovania vytváraných prekladov podľa zvolených kritérií.

Pripomíname, že CAT nástroje nemajú prekladateľov nahrádzať, ale pomáhať im v ich práci tým, že eliminujú ich repetitívnu (netvorivú) prácu.

Medzi najpoužívanejšie CAT nástroje patria: SDL Trados (nepísaný štandard v tejto oblasti), memoQ, Across, STAR Transit, WordFast a ďalšie.

Veľmi radi spracujeme váš projekt s dlhodobými vyhliadkami  pomocou CAT nástroja a tým získate nezanedbateľnú úsporu finančných nákladov za prekladateľské služby a iné benefity.