Ruština

RUSKÝ JAZYK

Ruština (Русский язык) je najpoužívanejší slovanský jazyk. Podľa údajov Európskej komisie hovorí po rusky 6 % populácie EÚ. Ruština je siedmy najrozšírenejší jazyk obyvateľov EÚ a ôsmy najrozšírenejší na svete. Píše sa azbukou. Výrazné stopy zanechal v ruskom jazyku cirkevnoslovanský jazyk, ktorý bol v Rusku pôvodným spisovným jazykom, a ktorého funkcie postupne preberala vznikajúca spisovná ruština. Novodobý spisovný ruský jazyk sa utváral od 18. stor.. Ruština je veľmi bohatý jazyk. V každodennom aj pracovnom styku sa používajú rozličné variety jazyka. Formálny list alebo iný úradný dokument obsahuje slová a vetné konštrukcie, ktoré sa v bežnej komunikácii nevyskytujú. Rusi používajú tri mená, a to meno, patronymum a priezvisko. Patronymá sú odvodené od mena otca. Meno a patronymum (Иван Владимирович, Анна Ильиничена) sa používajú pri oslovení ľudí vo vedúcej pozícii, oslovení starších ľudí a tiež vo formálnych situáciách. Oslovenie priezviskom nie je bežné, používa sa len v oficiálnej komunikácii. V období starej Rusi sa používali dva jazyky: cirkevná slovančina a stará ruština, ktoré mali spoločnú abecedu – cyriliku. Pravopis sa líšil v závislosti od regiónu. Napriek viacerým zmenám bolo pomerne náročné sa naučiť ruský pravopis až do jeho reformy v roku 1918. Súčasná ruská abeceda obsahuje 33 písmen (10 samohlások, 21 spoluhlások a 2 osobitné znaky – niektoré sa podobajú na grécke písmená používané v matematike).

PREKLADY – RUŠTINA

Preklady z a do ruštiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do ruštiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do ruštiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE – RUŠTINA

Tlmočenie z a do ruštiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do ruštiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do ruštiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.