Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom

Pojem „je to ako z Google Translate“ predstavuje pre preklad snáď to najnepriaznivejšie vysvedčenie – od neho horšie je snáď len „to nie je preklad“. Človek nemusí byť zvlášť zbehlý ani v rodnom jazyku, aby mechanický preklad rozpoznal už v prvom odstavci. Ak je tento spôsob prekladu úplne nevyhovujúci pri výuke jazykov či pri porozumení bežných textov, o čo väčší problém potom môže predstavovať tam, kde sa od práce so slovom očakáva profesionalita – u prekladateľov a prekladateľských agentúr? Je strojový preklad zbytočný, nápomocný či kontraproduktívny? V článku sa zameriame na najpopulárnejší nástroj z tejto kategórie, Google Translate, závery sú však platné do veľkej miery všeobecne. V obmedzenej miere túto službu ponúkajú aj mnohé online slovníky, online špecializované prekladateľské komunity, ako aj stránky firiem ponúkajúcich nástroje pre počítačom podporovaný preklad (CAT Tools – to však už je iná úroveň prekladateľskej činnosti).

Klady a zápory mechanických prekladačov textu sa týkajú aj profesionálnych prekladateľov, pretože tie dnes oslovujú všetkých, ktorí potrebujú rýchly, lacný a pokiaľ možno zároveň aj kvalitný preklad. Verejný online prístup k bezplatným, rýchlym a pomerne presným prekladateľským nástrojom predstavuje výrazný pokrok v tejto oblasti. Napriek tomu, pri priamom porovnaní kvality prekladu a presnosti výstupov mechanického prekladača a skúseného prekladateľa prakticky nie je čo porovnávať.

Najznámejší nástroj na mechanické prekladanie, Google Translate, pracuje tak, že využíva frekvenciu (počet výskytov) párov slov v dvoch zvolených jazykoch a používa ich ako databázu pre svoje preklady. Hoci tento prístup v niektorých prípadoch funguje dobre, systém až príliš často nedokáže zasadiť preklad do správneho kontextu bez ľudskej pomoci. Za určitých okolností môže výstup vykazovať zjavné podstatné chyby či generovať „otrocky“ znejúce slovné spojenia či prapodivné slovné konštrukcie. Výsledok sa často môže javiť ako zábavný; zábava však prestane, ak sa tieto chyby objavia v preloženom serióznom obchodnom dokumente, alebo ak sa kritické informácie komunikujú nesprávne (medicína, právo, …). Zhrňme si teda výhody a nevýhody mechanického prekladania.

VÝHODY STROJOVÉHO PREKLADU

 1. Google Translate je zadarmo. Skúsený profesionálny prekladateľ môže byť drahý, majte však na pamäti, že za svoje peniaze dostanete (väčšinou) to, čo potrebujete a očakávate.
 2. Google Translate je rýchly. Jednou z hlavných výhod strojového prekladu je rýchlosť. Ľudský prekladateľ (ani tím prekladateľov) nedokáže súperiť s rýchlosťou, a teda ani s množstvom prekladov, ktoré dokáže Google Translate vyprodukovať. Za priemerný pracovný deň dokáže skúsený prekladateľ preložiť maximálne okolo 2000 slov (300-400 slov/hod.), v závislosti od obtiažnosti textu. Mechanický prekladač dokáže tento objem preložiť za niekoľko sekúnd.
 3. Google Translate používa štatistickú metódu na vytvorenie online prekladovej databázy, založenej na frekvencii jazykových párov. Tieto preklady bývajú často (nie však vždy) vytvárané ľuďmi a sú k dispozícii online. V súčasnosti tento nástroj rozširuje svoje možnosti implementovaním mechanizmov na báze neurónových sietí, ktoré mu umožňujú zdokonaľovať proces samoučenia a generovať krížové preklady aj v jazykových pároch, ku ktorým sa ešte priame dvojjazyčné prepojenia na Google nevyskytujú.
 4. Veľmi jednoduché ovládanie týchto aplikácií, často s možnosťou zadať vstup nielen z klávesnice, ale aj ako hovorené slovo, sken, fotografiu, alebo ho môžete napísať na dotykovú obrazovku.

NEVÝHODY STROJOVÉHO PREKLADU

 1. Pri použití mechanického prekladača môže význam ostať „stratený v preklade“, pretože neexistuje spôsob, ako doň včleniť kontext. Sama zložitosť textu, ako aj prítomnosť súvislostí, ktoré nemožno interpretovať bez skutočnej znalosti jazyka a prostredia daného prekladu, zvyšuje pravdepodobnosť výskytu chýb vo výstupe. To sa naplno prejaví napr. pri pokusoch o preklad slovných hračiek, metafor, sloganov či dvojzmyslov, s ktorými by si „živý“ prekladateľ poradil. Pri strojovom preklade sa neodhalia chyby v zdrojovom texte (chýbajúce či nesprávne slovo, preklepy meniace význam). Priamy preklad pomocou Google Translate, inak dosť bežný, často vyústi do nezmyselných doslovných prekladov, zatiaľ čo profesionálni prekladatelia vynakladajú veľkú námahu, aby sa tomu vyhli a preto používajú seriózne online či offline slovníky, metódu spätného prekladu, služby korektorov a redaktorov výstupného textu.
  V strojových prekladoch tiež chýba kultúrna senzitivita (rešpektovanie prostredia zdrojového textu) a vlastne senzitivita ako taká – algoritmus volí najčastejšiu, teda často tú najjednoduchšiu, generickú možnosť pri výbere slova a gramatiky, čím sa strácajú jemné nuansy, ktoré mohli byť prítomné v origináli.
 2. Kvalita prekladu závisí od jazykového páru a tiež od toho, ktorý z týchto jazykov je zdrojový a ktorý cieľový. Nakoľko online prekladová databáza Google sa primárne vytvára z existujúcich online prekladov, bežné preklady pre jazyky ako napr. španielčina či angličtina bývajú obvykle presnejšie (rozsiahlejšie databázy) než pre kombinácie „exotických“ jazykov.
 3. Neschopnosť stroja zamerať sa na problematiku, tému či odbornosť. Tým, že algoritmus vyberá zo širokej databázy, mu znemožňuje zamerať sa na interný jazyk daného dokumentu (žáner, téma…). Softvér, na rozdiel od človeka, nemá ani nemôže mať znalosť problematiky, ktorá by mu umožnila vidieť „nad rámec“ predloženého textu. Z tohto zásadného dôvodu nemožno vravieť v ľudskom slova zmysle o pochopení textu a teda ani o zapojení inovatívnosti, štylistiky či tvorivosti do prekladu.
 4. Google Translate často generuje preklady obsahujúce vážne gramatické chyby. Dôvodom je, že prekladací mechanizmus Google používa metódu založenú na frekvencii jazykových párov, ktorá nezohľadňuje gramatické pravidlá.
 5. Google Translate nemá systém spätnej väzby, ktorý by umožňoval opravovať chyby v prekladoch. Neexistuje spôsob, ako by sa dali nahlasovať nesprávne preklady, aby sa tak zabránilo ich opakovaniu a šíreniu, ani žiadna možnosť korektúry toho, čo už bolo (nesprávne) preložené.

ZHRNUTIE: DOKÁŽU KLADY VYVÁŽIŤ ZÁPORY?

Táto otázka je položená zle, preto jediná poctivá odpoveď znie: Podľa toho, kde. Občas zažijete s Google Translate nečakaný úspech, dokonca až natoľko, že prekladu aj rozumiete 😊 , avšak za žiadnu cenu by ste sa nemali spoľahnúť naň ako na jediný zdroj prekladu, ak ide o niečo skutočne dôležité, bez predbežného overenia si, či preklad neobsahuje vážne chyby v kontexte, v gramatike, alebo… vo význame. Toto overenie je úloha pre profesionálneho prekladateľa. Ak skutočne nie je žiadna iná možnosť (ale ona takmer vždy je) a potrebujete preložiť text, kde nehrozí vážny dopad na váš život, prácu alebo financie, kľudne Google Translate použite. Pre pocit istoty si však výstupný text nechajte skontrolovať, prípadne si nechajte spraviť korektúru rodeným hovorcom v cieľovom jazyku.

Prekladateľské služby Vertere
Čítaj viac
Najčastejšie chyby pri preklade do talianskeho jazyka
Čítaj viac
Ako prebieha simultánne tlmočenie?
Čítaj viac
Po akých slovníkoch sa oplatí siahnuť?
Čítaj viac
Rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom?
Čítaj viac
Čo obnáša práca tlmočníka a aké sú nároky?
Čítaj viac
V čom spočíva práca prekladateľa?
Čítaj viac
Prečo sa netreba spoliehať na aický preklad stránok?
Čítaj viac
Cena za preloženú normostranu odborníkmi vs. preklad zadarmo
Čítaj viac
Aké je reálne pokrytie prekladaných jazykov na Slovensku?
Čítaj viac
Čo je to ŠUŠOTÁŽ a ako sa využíva v praxi?
Čítaj viac
Čo všetko vám môže preložiť odborná agentúra?
Čítaj viac
Prečo nechať preklad na odborníkov?
Čítaj viac
Úradný preklad potvrdení COVID-19
Čítaj viac
Online prekladače vs. Prekladatelia a prekladateľské agentúry
Čítaj viac
Elektronický úradný preklad zaručuje rýchle vybavenie na úradoch aj pri podnikaní
Čítaj viac
Odborný – úradný preklad menej známych európskych jazykov
Čítaj viac
Úradný preklad dokumentov pracujúcich „pendlerov“ v zahraničí a na Slovensku počas koronakrízy
Čítaj viac
Lokalizácia a globalizácia ako nadstavba prekladu
Čítaj viac
Čo je to style guide a jeho použitie pri preklade
Čítaj viac
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Nástroje pre podporu kvality prekladu(qa/qc)
Čítaj viac
Príbeh nevidiacej tlmočníčky
Čítaj viac
Ako vybrať kvalitnú prekladateľskú agentúru
Čítaj viac
Funkcie prekladu z/do bieloruského jazyka
Čítaj viac
Zásady a úskalia odborného prekladu
Čítaj viac
Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom
Čítaj viac
Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?
Čítaj viac
Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi
Čítaj viac
Predošlé
Ďalšie