Preklad - Ruština

Ruský jazyk taktiež patrí do skupiny slovanských jazykov a dokonca je zo všetkých slovanských jazykov najpoužívanejší. Ruský jazyk ovplyvnil cirkevnoslovanský jazyk, pôvodný ruský spisovný jazyk. Vznik dnešnej ruštiny sa datuje od 18. storočia. Možno aj pestrosť ruštiny zabezpečila to, že ruštinou hovorí 6% populácie Európskej únie a je to siedmy najrozšírenejší jazyk v Európskej únií. Veľký rozdiel v ruštine a v iných jazykoch v Európskej únií je, že sa píše azbukou obsahujúcou 33 písmen, ktorá nahradila pôvodnú cyriliku. Cyrilika bola abeceda pre cirkevnú slovančinu a starú ruštinu. Rôznorodosť ruštiny nám zabezpečuje že v úradných dokumentoch sa používajú slová a vetné konštrukcie, ktoré sa v bežnej reči nevyskytujú. O jej pestrosti taktiež vypovedajú mená, pretože Rusi majú tri mená. Meno sa skladá z prvého mena, patronyma, čo je meno odvodené od otca a priezviska, ktoré sa používa len v oficiálnej komunikácií.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Ruština

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z ruského jazyka a taktiež prekladáme do ruského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do ruského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z ruského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do ruského jazyka.

TLMOČENIE- Ruština

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.