Preklady - Bieloruština

Bieloruský jazyk je podobný ruštine a ukrajinčine a taktiež patrí medzi východoslovanské jazyky. Od roku 1990 je bieloruský jazyk úradným jazykom v Bielorusku a následne bol v roku 1998 ako druhý úradný jazyk k bieloruštinevyhlásený aj jazyk ruský, ktorý je hlavný vo všetkých oblastiach s výnimkou národnej literatúry, čiastočne hudby a národnej kultúry všeobecne a taktiež je určený ako povinný jazyk na školách. Bieloruštinou sa rozpráva okrem Bieloruska aj v niektorých častiach Poľska a v krajinách bývalého ZSSR alebo aj v USA. Píše sa cyrilikou alebo moderná forma je latinka. Počiatky bieloruského jazyka siahajú do 19. storočia, kedy nastalo odrodenie bieloruštiny, a bieloruskej kultúry. Následne po zmene Stalinovej politiky nadvláda ruského jazyka zvíťazila nad bieloruským jazykom a dodnes sa nevie presadiť popri ruštine. Stav sa trocha zlepšil po rozpadnutí sa Sovietského zväzu a vzniku nezávislého Bieloruska.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Bieloruština

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z bieloruského jazyka a taktiež prekladáme do bieloruského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do bieloruského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladubieloruského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do bieloruského jazyka.

TLMOČENIE- Bieloruština

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.

Pozrite si našu kompletnú ponuku jazykov, ktoré ponúkame a v prípade záujmu o profesionálny úradný preklad, odborný preklad, tlmočenie, súdne overené preklady či iné, neváhajte nám zaslať dopyt prostredníctvom kontaktného formulára.