Preklad - Mongolčina

Mongolčina je najvýznamnejší mongolský jazyk a prioritný jazyk používaný v Mongolsku. Má svoje dve podoby a to sú chalská mongolčina a periférna mongolčina. Chalská mongolčina je považovaná za hlavnú a spisovnú a periférna je považovaná za vnútornú mongolčinu. Týmto jazykom sa dorozumieva približne 6 miliónov ľudí. Aj v spôsobe písania má dve formy a to sú cyrilika používaná v Mongolsku a Rusku, v Číne sa píše tradičným mongolským písmom.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Mongolčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z mongolského jazyka a taktiež prekladáme do mongolského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do mongolského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z mongolského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do mongolského jazyka.

TLMOČENIE- Mongolčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.