Preklad - Chorvátčina

Chorvátčina ako už z názvu vyplýva je používaná hlavne v Chorvátsku ale aj v Bosne a Hercegovine a okolitých štátoch. Rozpoznávame tri skupiny chorvátskych nárečí ktoré sa delia po prvé podľa výslovnosti opytovacieho zámená „čo“ na štokavské, kajavské a čakavské nárečie. Po druhé sa delia dialekty chorvátčiny podľa hlásky, ktorá nahradila v historickom vývoji staré slovanské jať na ekavské, jekavské a ikavské. V Chorvátsku, Bosne a Hercegovine je dominantné štokavské nárečie na rozdiel od kajavského nárečia, ktoré je dominantné na severe Krajiny. Na západe prevláda čakavský dialekt, ktorý má prevzaté prvky z latinčiny. Chorvátsky jazyk je fonetický a písaný latinkou.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Chorvátčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z chorvátskeho jazyka a taktiež prekladáme do chorvátskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do chorvátskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z chorvátskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do chorvátskeho jazyka.

TLMOČENIE- Chorvátčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.