Preklad - Turečtina

Turečtina ako najrozšírenejší turkický jazyk je materinským jazykom pre viac ako 77 miliónov ľudí a úradným jazykom v Turecku a na Cypre. V roku 1928 bola pre turecký jazyk zavedená latinka, ktorá aktuálne obsahuje 21 spoluhlások a 8 samohlások, ktoré sú všetky krátke. Ako jeden z mála európskych jazykov turečtina patrí k aglutinačným jazykom, teda k tým ,ktoré vyjadrujú gramatické vzťahy a kategórie pomocou pripájania prípon a predpôn k nemennému koreňu slova.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

PREKLADY – TUREČTINA

  • Vytvárame a prekladáme odborné preklady z tureckého jazyka a taktiež do tureckého jazyka rovnako ako aj úradne overené preklady akýchkoľvek dokumentov.
  • Taktiež Vám vieme zabezpečiť preklad z alebo do tureckého jazyka, preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.
  • Preklad dokladov pre firmy taktiež spadá pod našu prácu. Prekladáme z a do tureckého jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné dokumenty, ktoré potrebujú v Tureckom jazyku.
  • Vieme Vám taktiež zabezpečiť preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.
  • Zaoberáme sa vyhotovovaním preložením dokladov v turečtine alebo z turečtiny týkajúcich sa aj technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.
  • Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do turečtiny.

TLMOČENIE – TUREČTINA

  • Tlmočíme vo všetkých sférach. Či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére, kde sa nachádzajú aj ľudia so znalosťou turečtiny.