Preklad - Slovinčina

Slovinský jazyk a jeho prvé zmienky siahajú do 10. storočia, kde ide o najstaršie slovanské texty napísané latinkou. Rôznorodosť slovinčiny jej dodáva ocenenie za najviac dialektov spomedzi všetkých slovanských jazykov. Hlavnou príčinou tejto rozmanitosti je osídľovanie z viacerých smerov a miešanie jazykových skupín, ktoré boli navzájom ovplyvňované. Dnes je oficiálnym jazykom v Slovinsku a jedným z úradných jazykov Európskej únie.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Slovinčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady zo slovinského jazyka a taktiež prekladáme do slovinského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do slovinského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu zo slovinského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do slovinského jazyka.

TLMOČENIE- Slovinčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.