Preklad - Slovenčina

Slovenčina patrí do skupiny západoslovanských jazykov (spolu s češtinou, poľštinou a lužickou srbčinou). Po slovensky sa hovorí na Slovensku a ďalej v týchto krajinách: v Spojených štátoch, v Česku, v Maďarsku, v Kanade, v Srbsku – najmä vo Vojvodine, v Poľsku, v Rumunsku, na Ukrajine – najmä v Podkarpatskej Rusi, v Rakúsku, v Chorvátsku ešte Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Škandinávia,Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Cyprus, Rusko, Izrael, JAR, Argentína, Brazília, Uruguaj, Austrália, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo a v ďalších krajinách. Slovenčina je oficiálne úradným jazykom Slovenska, Vojvodiny a od 1.mája 2004 jedným z jazykov Európskej únie. Slovenčina je známa ako „esperanto“ slovanských jazykov, vníma sa ako najzrozumiteľnejšia aj pre používateľov iných slovanských jazykov. V súvislosti so širokou zrozumiteľnosťou slovenčiny umožňuje český právny poriadok používať slovenčinu, na rozdiel od iných menšinových jazykov, bez prekladateľa či tlmočníka v právnych a úradných úkonoch.

Slovenské nárečia sa navzájom značne rôznia a delia sa na 3 skupiny:

 • západoslovenské nárečia (najbližšie češtine).
 • stredoslovenské nárečia (v južnej časti majú niekoľko znakov spoločných s južnoslovanskými jazykmi)
 • východoslovenské nárečia

Slovenčina používa abecedu zloženú z modifikovaných latinských písmen. Modifikácie spočívajú v používaní diakritických znamienok: dĺžňa, mäkčeňa, dvojbodky a vokáňa. Na označenie jednej hlásky sa zvyčajne používa jedno písmeno.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

PREKLADY – SLOVENČINA

 • Preklady z a do slovenčiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.
 • Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do slovenčiny akýchkoľvek dokumentov.
 • Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.
 • Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.
 • Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.
 • Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.
 • Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do slovenčiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE – SLOVENČINA

 • Tlmočenie z a do slovenčiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie
 • Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do slovenčiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.
 • Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do slovenčiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.