Preklad - Bulharčina

Pôvod bulharského jazyka siaha do 7 storočia, kedy sa Bulhari usídlili na Balkáne a založili Bulharský štát. Spolu so štátom vznikla aj bulharčina so svojou gramatikou. Bulharčina patrí rovnako ako do skupiny indoeurópskych jazykov aj do skupiny slovanských jazykov. Aj napriek tomu sa od ostatných slovanských jazykov líši v skloňovaní, v členoch s príponou, neprítomnosťou neurčitku slovesa a v tvaroch slovies. Tento analytický jazyk za zaradzuje do Balkánskej jazykovej únie podobne ako gréčtina, rumunčina, albánčina či srbčina.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady – Bulharčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z bulharského jazyka a taktiež prekladáme do bulharského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do bulharského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z bulharského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do bulharského jazyka.

TLMOČENIE – Bulharčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.