Čínština

ČÍNSKY JAZYK

Čínština, čiže čínské jazyky (汉语 / 漢語; Chan-jü alebo 中文; Čung-wen), je skupina príbuzných, ale v mnohých prípadoch vzájomne nezrozumiteľných jazykov, ktoré patria do sinotibetskej jazykovej rodiny. Napriek tomu, že sú svojimi hovorcami často označované len za dialekty, sú tieto jazyky v skutočnosti veľmi rozmanité a čínština tvorí jednu z dvoch vetiev sinotibetských jazykov (tou druhou sú tibetobarmské jazyky). V závislosti na klasifikačnom systéme sa v rámci čínštiny rozoznáva 7-13 hlavních skupín. Zďaleka najpočetnejšou skupinou sú severočínské dialekty, nasleduje Wu. Dôležitá je kantončina, ktorá sa používa v Hongkongu. Čínštinu používa ako materinský jazyk okolo 16 % svetovej populácie. Čínsky hovoria prevažne Chanovia, ale aj iné etnické skupiny v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane. Významným jazykom je tiež v Singapure, Malajzii a čínských komunitách v iných krajinách. Štandardizovanou a spisovnou formou čínštiny je štandardná čínština, ktorá je založená na pekingskom nárečí, ktoré patrí do širšej skupiny severočínských dialektov. Štandardná čínština je úradným jazykom v ČLR, na Taiwane a je jedným zo štyroch úradných jazykov Singapuru. Je tiež jedným zo šiestich jednacích jazykov OSN.

PREKLADY – ČÍNŠTINA

Preklady z a do čínštiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do čínštiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do čínštiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE – ČÍNŠTINA

Tlmočenie z a do čínštiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do čínštiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do čínštiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.