Preklad - Čínština

Pod pojmom čínsky jazyk sa chápe zoskupenie jazykov sebe podobných, ale navzájom nezrozumiteľných patriacich do sinotibetskej skupiny jazykov. Ako materinský jazyk slúži pre 16% obyvateľov sveta prevažne na Taiwane či v Čínskej ľudovej republike, kde je aj úradným jazykom. Taktiež sa ním rozpráva v Singapure či Malajzii. Aj napriek nezrozumiteľnosti týchto 7-13 jazykov ich miestni obyvatelia nazývajú len nárečiami. Najrozšírenejšie sú severočínske nárečia a katončina používaná v Honkongu. Základy obyčajnej čínštiny sú postavené na pekingskom dialekte, ktorý patrí do skupiny najrozšírenejších severočínskych nárečí.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklad – Čínština

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z čínskeho jazyka a taktiež prekladáme do čínskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do čínskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z čínskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do čínskeho jazyka.