Srbčina

SRBSKÝ JAZYK

Srbčina je slovanský jazyk, pred rozpadom Juhoslávie zvyčajne chápaný ako súčasť srbochorvátčiny. Srbochorvátčina (српскохрватски језик, srpskohrvatski jezik) bolo v 20. a čiastočne 19. storočí označenie jedného južnoslovanského jazyka, zodpovedajúceho dnešným trom jazykom srbčina (čiernohorčina), chorvátčina a bosniačtina. V nových deleniach jazykov pojem buď vôbec neexistuje, alebo sa považuje za súhrnné označenie pre spomenuté tri jazyky resp. ich nárečia, či za jazykovú rodinu spomenutých troch jazykov. Nárečia/jazyky spadajúce pod pojem sa používajú v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, a v Čiernej Hore, ako aj v oblastiach so srbskou a chorvátskou menšinou v Slovinsku, Rakúsku, Maďarsku, Taliansku a Rumunsku. Celkovo nimi hovorí okolo 21 miliónov ľudí.

PREKLADY – SRBČINA

Preklady z a do srbčiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do srbčiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do srbčiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE – SRBČINA

Tlmočenie z a do srbčiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do srbčiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do srbčiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.