Slovinčina

SLOVINSKÝ JAZYK

Slovinčina patrí do skupiny južnoslovanských jazykov a je úradným jazykom v Slovinsku. Patrí aj medzi úradné jazyky EÚ. Predchodcami moderných Slovincov boli Slovania, ktorí osídľovali oblasť Východných Álp, teda územie dnešného Slovinska, južného Maďarska, južného Rakúska a severovýchodného Talianska. Prvé písomné pamiatky slovinčiny pochádzajú z 10. storočia. Ide o najstaršie texty napísané v slovanskom jazyku s použitím latinky. Na relatívne malom území Slovinska sa používa veľké množstvo dialektov (7 skupín, celkovo 46 nárečí), čo znamená, že slovinčina má najviac dialektov spomedzi všetkých slovanských jazykov. Je to zapríčinené viacerými okolnosťami: územie Slovinska bolo osídľované z viacerých smerov. Na území sa miešali 4 jazykové skupiny (germánska, ugrofínska, románska a slovanská), ktoré sa navzájom ovplyvňovali.

PREKLADY – SLOVINČINA

Preklady z a do slovinčiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do slovinčiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do slovinčiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE – SLOVINČINA

Tlmočenie z a do slovinčiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do slovinčiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do slovinčiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.