Preklad - Rumunčina

Korene rumunského jazyka siahajú  do obdobia osídľovania Dákov, kedy splynula hovorová latinčina s dánčinou. Rumunčina je prvým románskym jazykom do modernej doby neovplyvneným inými románskymi jazykmi. Keďže sa vyvíjala ruka v ruke s inými slovanskými jazykmi, môžeme v nej nájsť množstvo slovanských prvkov. S rumunčinou sa môžeme stretnúť aj pod pojmom moldavčina, čo je názov ktorý sa používa pre rumunský jazyk v Moldavsku. Ľudia hovoriaci rumunsky žijú prevažne v Rumunsku a hovorí ním celkovo 24 miliónov ľudí, ktorí hovoria rôznymi dialektami rumunčiny, ktorých je celkovo päť a niekedy sú považované za osobitné jazyky. Dialekty rumunčiny sa dajú rozdeliť na južnú skupinu, kde patrí valašský dialekt a na severnú skupinu dialektov, kde patrí moldavský dialekt, banátsky dialekt a skupina podrobne rozdelených a prechodných transylvánskych variet.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Rumunčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z rumunského jazyka a taktiež prekladáme do rumunského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do rumunského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z rumunského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do rumunského jazyka.

TLMOČENIE- Rumunčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.