Preklad - Poľština

Poľský jazyk spolu s češtinou, slovenčinou, kasubčinou a lužickou srbčinou je súčasťou západoslovanských jazykov. Ľudia hovoria poľsky hlavne v Poľsku ale aj po celom svete v dôsledku vysťahovaleckých vĺn. V Čechách, na Slovensku, Bielorusku, Litve či Ukrajine žijú poľské menšiny. Ako časť poľštiny sa kašubský dialekt pokladá za osobitný jazyk. Ostatné dialekty zanikli a dnes neexistujú ani nárečia, rozdiely v poľštine sa berú iba ako varianty spisovnej poľštiny.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Poľština

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z poľského jazyka a taktiež prekladáme do poľského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do poľského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z poľského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do poľského jazyka.

TLMOČENIE- Poľština

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.