Preklad - Nemčina

Nemecký jazyk, ktorý patrí ku germánskym, patrí medzi najpoužívanejšie jazyky sveta a je materinským jazykom pre najväčšie množstvo ľudí. Medzi európskymi jazykmi si vybojovala nemčina druhé miesto za ruštinou v počte ľudí hovoriacich daným jazykom. Celkovo sa nemeckým jazykom dorozumieva 120 miliónov ľudí v 38 krajinách. Epicentrami nemeckého jazyka sú Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko. Nárečia nemeckého jazyka delíme na dolnonemecké, hornonemecké, stredonemecké a horskonemecké, pričom každé sa pod vplyvom času mení. Tzv. Bernátska čiara je zemepisný oddeľovač hornej a dolnej nemčiny.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Nemčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z nemeckého jazyka a taktiež prekladáme do nemeckého jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do nemeckého jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z nemeckého jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do nemeckého jazyka.

TLMOČENIE- Nemčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.