Preklad - Maďarčina

Maďarský jazyk sa líši od iných európskych jazykov tým, že nie je indoeurópskym jazykom. Aj napriek tomu je maďarčina od roku 2004 jedným z úradných jazykov Európskej únie a úradným jazykom v Maďarsku. Maďarské menšiny žijú aj v štátoch ako Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Kanada, Česko, Slovensko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Švajčiarsko, Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Venezuela atď. Pôvod maďarského jazyka siaha do dejín Ázie, kedy sa oddelil od ugrofínskych jazykov a bol ovplyvnený turkickými jazykmi. Neexistujú žiadne písomné doklady, ktoré by sa zachovali z toho obdobia. Maďarský jazyk sa delí na viacero nárečí podľa časti krajiny, kde sa používa. Nárečia, ktoré poznáme sú: západné, zádunajské, alfödské, dunajsko-tirské, palócke, severovýchodné, mezösegské a sikulské.

Maďarčina sa delí na tieto nárečia (dialekty):

– západný – v západnom Maďarsku

– zadunajský – v západnom Maďarsku a na Slovensku na západ od Váhu

– alföldský (=južný) – Baranská župa a Šomoďská župa

– dunajsko-tiský (=potiský) – medzi Dunajom a Tisou, vo Vojvodine a v Sedmohradsku

– palócky (=severozápadný) – v severnom strednom Maďarsku a na Slovensku medzi Váhom a Hornádom

– severovýchodný – v severovýchodnom Maďarsku, na Slovensku na východ od Hornádu, na Ukrajine a na severozápade Sedmohradska

– mezöségsky (=stredosedmohradský) – v strednom Sedmodhradsku

– sikulský – Sikuli (v Sedmohradsku) a nárečie Čangóv (oblasť Bacău)

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady – Maďarčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z maďarského jazyka a taktiež prekladáme do maďarského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do maďarského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z maďarského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do maďarského jazyka.

TLMOČENIE – Maďarčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.