Preklad - Japončina

Japonský jazyk patrí do japonsko-rjúkjuských jazykov a jeho využívanie je primárne v Japonsku a v Japonských menšinách po celom svete. Japončina patrí k tým náročnejším jazykom hlavne po písomnej stránke, kde sa využívajú tri druhy písma: čínske znakové písmo, hyragana a katakana. Aktuálne sa využíva aj latinka pri zápise do počítačov za použitia arabských číslic a čínskych znakov. Slovnú zásobu japončiny tvoria čínske slová až zo 60% a taktiež majú požičané slová z anglického jazyka. Jeho zaujímavosťou je keigo, čo je systém zdvorilostného oslovovania a ukazuje hierarchickú črtu japonskej verejnosti. Japončinou je poukázané na postavenie človeka v spoločnosti slovesnými tvarmi a slovnou zásobou.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Japončina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z japonského jazyka a taktiež prekladáme do japonského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do japonského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z japonského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do japonského jazyka.

TLMOČENIE- Japončina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.