Preklad - Gréčtina

Pôvod gréckeho jazyka siaha do 3. tisícročia pred Kristom kedy sa začal odčleňovať od ostatných indoeurópskych jazykov. V minulosti sa na území Grécka si ľudia boli veľmi nárečovo odlišní v rôznych oblastiach krajiny. Následne sa v gréčtine usadili štyri nárečia na základe severogréckych a juhogréckych dialektov. Grécky jazyk zvaný koiné, ktorý vznikol na podnet atinského jazyku, nahradil grécke dialekty v helenistickom období. Rím sa snažil časom presadiť v krajine latinčinu, ale neúspešne. Gréčtinu sa podarilo nahradiť až arabčine a turečtine v Afrike a Malej Ázii. Gramaticky i foneticky sa grécky jazyk časom veľmi nevyvíjal, takže pozorujeme len malé rozdiely.  Dnešná podoba gréčtiny je označovaná termínom novogréčtina. Novogréčtina je úradným jazykom Grécka a Cypru.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Gréčtina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z gréckeho jazyka a taktiež prekladáme do gréckeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do gréckeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z gréckeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do gréckeho jazyka.

TLMOČENIE- Gréčtina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.