Moldavčina

MOLDAVSKÝ JAZYK

Moldavčina (po moldavsky Limba moldovenească) je označenie pre úradný jazyk Moldavska a Podnesterska. Ide však skôr o jedno z nárečí rumunčiny, ktoré bolo z politických dôvodov vyhlásené za samostatný jazyk. Lingvisti sa zhodujú v tom, že spisovná moldavčina je v podstate totožná so spisovnou rumunčinou. Hovorová reč z veľkej časti zodpovedá moldavskému dialektu, ktorý sa používa na východe Rumunska v oblasti, ktorá pôvodne patrila pod historické územie Moldávie. Odštiepenie moldavčiny od rumunčiny býva považované za ukážkový príklad tzv. jazykového separatizmu. Pojem „moldavčina“ sa vzťahuje na niektoré štátne okruhy, zatiaľ čo na všetkých ostatných úrovniach sa používa označenie „rumunčina“. Pred druhou svetovou vojnou patrila vtedajšia Besarábia Rumunsku a reč, ktorá sa na danom území používala, bola považovaná za moldavský dialekt rumunčiny. V roku 1940 v súlade s Ribbentrop-Molotovovým paktom územie anektoval Sovietsky zväz. Úradný jazyk bol premenovaný na moldavčinu, aby sa tak pretrhli všetky zväzky s Rumunskom, a aby sa ospravedlnila anexia. Latinka bola podľa ruského vzoru nahradená cyrilikou. Obyvateľstvo bolo zároveň počas sovietskej nadvlády nútené učiť sa ruštinu, znalosť ktorej bola nevyhnutnou podmienkou kariérneho a spoločenského postupu. V roku 1989 bola moldavčina vyhlásená za oficiálny jazyk Moldavska a bol opätovne zavedený rumunský variant latinky. Cyrilika sa však aj napriek tomu ďalej často používa, v Podnestersku je moldavčina písaná cyrilikou naďalej úradným jazykom. Ústava z roku 1991 vyhlásila moldavčinu za úradný jazyk. V roku 2003 bol vydaný rumunsko-moldavský slovník, čo malo vytvoriť dojem, že sa v týchto krajinách rozpráva rozličnými jazykmi. Krok bol kritizovaný v oboch štátoch.

PREKLADY – MOLDAVČINA

Preklady z a do moldavčiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do moldavčiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do moldavčiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE – MOLDAVČINA

Tlmočenie z a do moldavčiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do moldavčiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do moldavčiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.