Albánčina Angličtina Arábčina Arménčina Bieloruština Bulharčina Čeština Čínština Dánčina Fínčina Flámčina Francúzština Gréčtina Hebrejčina Holandčina Chorvatčina Japončina Kórejčina Latinčina Macedončina Maďarčina Moldavčina Mongolčina Nemčina Nórčina Perzština Polština Portugalčina Rumunčina Ruština Slovenčina Slovinčina Srbčina Španielčina Švédčina Taliančina Thajčina Thajčina Turečtina Ukrajinčina Vietnamčina

Ponúkame

  • Konzultácieposkytujeme bezplatne
  • Aj do 24 hodínstíhame urgentné termíny
  • Plánovanieprispôsobíme sa potrebám
  • Korektúra prekladovrodenými hovorcami
  • CAT nástrojepočítačom podporované preklady
  • Donášková službabezplatné doručenie úradných
    prekladov
  • 40 svetových jazykovaj netradičné jazyky
  • Superlegalizáciazabezpečíme komplet servis

Maďarčina

MAĎARSKÝ JAZYK

Maďarčina (maď. magyar nyelv) je jediný jazyk v strednej Európe, ktorý nie je indoeurópskym jazykom. Je úradným jazykom v Maďarsku a od 1. mája 2004 tiež jedným z úradných jazykov v EU. Maďarsky hovoriaci obyvatelia žijú taktiež v štátoch Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Kanada, Česko, Slovensko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Švajčiarsko, Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Venezuela a v ostatných častiach sveta. Maďarský jazyk má niekoľkotisícročnú históriu siahajúcu do Ázie. Približne pred 3 000 rokmi sa maďarčina vyčlenila zo skupiny ugrofínskych jazykov v blízkosti pohoria Ural, neskôr mali na ňu silný vplyv turkické jazyky. Z prehistorického obdobia maďarčiny nejestvujú žiadne písomné doklady.

Maďarčina sa delí na tieto nárečia (dialekty):

- západný – v západnom Maďarsku

- zadunajský – v západnom Maďarsku a na Slovensku na západ od Váhu

- alföldský (=južný) – Baranská župa a Šomoďská župa

- dunajsko-tiský (=potiský) – medzi Dunajom a Tisou, vo Vojvodine a v Sedmohradsku

- palócky (=severozápadný) – v severnom strednom Maďarsku a na Slovensku medzi Váhom a Hornádom

- severovýchodný – v severovýchodnom Maďarsku, na Slovensku na východ od Hornádu, na Ukrajine a na severozápade Sedmohradska

- mezöségsky (=stredosedmohradský) – v strednom Sedmodhradsku

- sikulský – Sikuli (v Sedmohradsku) a nárečie Čangóv (oblasť Bacău)

Čangóovia hovoria dialektom izolovaným od ostatných Maďarov, preto si uchovali dialekt veľmi podobný stredovekej maďarčine.

PREKLADY - MAĎARČINA

Preklady z a do maďarčiny - zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do maďarčiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do maďarčiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE - MAĎARČINA

Tlmočenie z a do maďarčiny - zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do maďarčiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do maďarčiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.

Kontaktujte nás

Vertere - jazykový servis, s.r.o.

Rýchly dopyt

Základné informácie:

Naše prekladateľské služby v sebe ponímajú mnoho odborných oblastí, z ktorých možno spomenúť ekonomiku, právo, techniku, cestovný ruch, medicínu a pod. Radi by sme do Vašej pozornosti vyzdvihli i preklady webových stránok a medzinárodných portálov.

Naše služby: preklady, tlmočenie, lokalizácie, CAT nástroje, firemná jazyková výučba, DTP
Na stiahnutie: Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania