Holandčina

HOLANDSKÝ JAZYK – HOLANDČINA

Holandčina je jazyk zo západnej skupiny germánskych jazykov. Holandčinu ako hlavným jazyk používa približne 23 miliónov ľudí, hlavne v Holandsku, Belgicku a v Suriname, ale aj menšie skupiny obyvateľov vo Francúzsku, Nemecku a v iných krajinách, hlavne v bývalých holandských kolóniách. Patrí medzi západogermánske jazyky (kam patrí aj napr. angličtina, frízština a nemčina) a je príbuzná aj so severogermánskymi jazykmi. Počet písmen holandskej abecedy nie je ľahké presne určiť. Zvyčajne sa v súvislosti s holandčinou hovorí o 26 písmenách abecedy, pričom písmená „q“, „x“ a „y“ sa vyskytujú iba v prevzatých slovách. Holandčina používa približne 15 písmen s diakritickými znakmi (pozri zoznam nižšie), ktoré sa nepovažujú za samostatné písmená. Na dokonalé naučenie sa holandského pravopisu je potrebné ovládať angličtinu, lebo holandčina často nemá domáce ekvivalenty k anglickým výpožičkám. Jednou zo zvláštností holandčiny je kombinácia znakov „‘s-“ (napr. ‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch) vyskytujúca sa iba v tomto jazyku. Holandský dialekt Weert je dokonca zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako jazykový systém obsahujúci najviac samohlások na svete.

PREKLADY

  • Preklady z a do holandčiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.
  • Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do holandčiny akýchkoľvek dokumentov.
  • Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.
  • Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.
  • Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.
  • Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.
  • Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do holandčiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE

  • Tlmočenie z a do holandčiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie
  • Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do holandčiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.
  • Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do holandčiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.

Pozrite si našu kompletnú ponuku jazykov, ktoré ponúkame a v prípade záujmu o profesionálny úradný preklad, odborný preklad, tlmočenie, súdne overené preklady či iné, neváhajte nám zaslať dopyt prostredníctvom kontaktného formulára.