Francúzština

FRANCÚZSKY JAZYK

Francúzština ako románsky jazyk vznikla z ľudovej latinčiny, ktorú ovplyvnil keltský jazyk používaný v Galii (súčasné severné Francúzsko). Používa sa v 29 krajinách sveta, ktoré vytvárajú tzv. Frankofóniu (skrátený názov pre Medzinárodnú organizáciu Frankofónie). Existuje niekoľko rôznych variantov tohto jazyka v Európe, Afrike, Kanade, USA aj v Ázii. Francúzština používaná na území Belgicka a Švajčiarska sa odlišuje od štandardnej francúzštiny vo Francúzsku. Najvyšší počet rodených hovoriacich spolu s hovoriacimi, ktorých druhým jazykom je francúzština, sa nachádza v Afrike. Krajiny bývalých francúzskych kolónií (Senegal, Alžírsko, Gabon, Tunisko, Mauretánia, Pobrežie Slonoviny atď.) po získaní nezávislosti často pokračujú v používaní francúzštiny ako kompromisu medzi rozmanitými lokálnymi jazykmi. Francúzština je oficiálnym jazykom niekoľkých medzinárodných organizácií, a to OSN, Svetovej obchodnej organizácie, NATO, Rady Európy, Červeného kríža a Vatikánu. Organizácia Alliance Française (Francúzska aliancia) propaguje francúzsky jazyk a kultúru na celom svete. Francúzska abeceda obsahuje 26 písmen latinskej abecedy, 14 písmen s diakritikou a 2 ligatúry. Pravopis je pomerne komplikovaný, pretože medzi písanou a hovorenou podobou jazyka je veľký rozdiel. Skutočná hovorená podoba francúzštiny je podstatne zložitejšia, než by sa pri osvojovaní tohto jazyka mohlo zdať. Francúzština stratila zložité skloňovanie a časovanie, ktoré mala latinčina.

PREKLADY – FRANCÚZŠTINA

Preklady z a do francúzštiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do francúzštiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do francúzštiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE – FRANCÚZŠTINA

Tlmočenie z a do francúzštiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do francúzštiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do francúzštiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.