Flámčina

FLÁMSKY JAZYK

Flámčina je štandardný jazyk používaný vo Flámsku a je taký istý ako v Holandsku, t.j. holandčina. Holandské dialekty používané v Belgicku sú často označované spoločne ako flámčina. Názov flámčina ako špecifický dialekt však môže byť zavádzajúci, nakoľko existuje viacero odlišných flámskych dialektov.

Flámsko (po holandsky/flámsky Vlaanderen, po francúzsky Flandre(s), po česky Flandry(ale severné Belgicko je Vlámsko) označuje:

1. historický región pri mori v západnom Belgicku, Holandsku a severozápadnom Francúzsku

2. dnešný kultúrno-geografický región zodpovedajúci historickému územiu a pozostávajúci z:

– administratívnej provincie Západné Flámsko (v Belgicku) – West-Vlaanderen

– administratívnej provincie Východné Flámsko (v Belgicku) – Oost-Vlaandere

– kultúrneho regiónu Francúzske Flámsko (vo Francúzsku) – Flandre française

– kultúrneho regiónu Zeelandské Flámsko (v Holandsku) – Zeeuws Vlaanderen

3. jedna z troch častí tvoriacich dnešné Belgicko; pokrýva severné Belgicko, teda oblasť obývanú Flámmi, vrátane belgickej časti historického Flámska, a z rôznych pohľadov ju tvorí

– Flámske spoločenstvo (Vlaamse Gemenschap)

– administratívny región Flámsky región

PREKLADY – FLÁMČINA

Preklady z a do flámčiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do flámčiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do flámčiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE – FLÁMČINA

Tlmočenie z a do flámčiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do flámčiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do flámčiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.