Estónčina

ESTÓNSKY JAZYK

Estónčina (po estónsky eesti keel) je jazyk z vetvy ugrofínskych jazykov.

Estónčina je príbuzná s fínčinou a vzdialene príbuzná aj s maďarčinou. Estónčina nie je príbuzná s jazykmi susedných národov (ruštinou, lotyštinou, švédčinou), ktoré patria do indoeurópskej jazykovej rodiny.

Estónsky hovorí približne 1,1 milióna ľudí, ktorých väčšina (asi 950 000) žije v Estónsku. Estónčina je jediným úradným jazykom v Estónsku a jedným z dvadsiatich troch úradných jazykov Európskej únie.

Jedným z charakteristických rysov estónčiny sú tri dĺžky hlások: krátka, dlhá a predĺžená. Tieto rôzne dĺžky majú nielen samohlásky, ale aj spoluhlásky.

Estónčina je prevažne fonetický jazyk, rovnako ako slovenčina. Preto sa jej výslovnosť relatívne jednoduchá, pretože „čo vidíme, to vyslovujeme“. Písaná podoba ale nerozlišuje dlhú a predĺženú výslovnosť hlások a nie je tiež označená palatalizácia (mäkčenie). Niektoré písané tvary sa stále píšu historickým pravopisom, napriek tomu je výslovnosť iná. Väčšina Estóncov napríklad nevyslovuje začiatočnú hlásku „h“.

Prízvuk v estónčine je s niekoľkými málo výnimkami na prvej slabike (podobne ako v slovenčine), častý je vedľajší prízvuk na nepárnych nekoncových slabikách.

Estónčina používa upravenú latinku. Abeceda obsahuje 32 písmen v tomto poradí: A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, Z, Ž, T, U, V, W, Õ, Ä, Ö, Ü, X, Y. Písmená C, F, X, Y sa vyskytujú len v cudzích slovách.

Preklady z a do estónčiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do estónčiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do španielčiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE – ESTÓNČINA

Tlmočenie z a do estónčiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do estónčiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do estónčiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.