Preklad - Čeština

Český jazyk je podobný hlavne so slovenským jazykom, až na niektoré nárečia ako napríklad východoslovneské, ktoré je pre Čechov nezrozumiteľné. Základne rozdiely medzi týmito podobnými slovanskými jazykmi sú v niektorých písmenách, v spodobovaní, v počte pádov či koncovkách slov.

Ako slovanský jazyk má spoločné črty aj s poľštinou či hornolužickou srbčinou. Približne 12 miliónov ľudí sa dorozumieva českým jazykom a z toho 2 milióny ľudí je žijúcich za hranicami Českej republiky. Vplyvom rozširovania sa do okolitého sveta sa tieto indoeurópsky jazyk dostal do krajín ako USA, Kanada, Nemecko, Austrália, Rakúsko či Ukrajina.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady – Čeština

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z českého jazyka a taktiež prekladáme do českého jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do českého jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z českého jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do českého jazyka.

TLMOČENIE – Čeština

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.