Albánčina Angličtina Arábčina Arménčina Bieloruština Bulharčina Čeština Čínština Dánčina Fínčina Flámčina Francúzština Gréčtina Hebrejčina Holandčina Chorvatčina Japončina Kórejčina Latinčina Macedončina Maďarčina Moldavčina Mongolčina Nemčina Nórčina Perzština Polština Portugalčina Rumunčina Ruština Slovenčina Slovinčina Srbčina Španielčina Švédčina Taliančina Thajčina Thajčina Turečtina Ukrajinčina Vietnamčina

Ponúkame

  • Konzultácieposkytujeme bezplatne
  • Aj do 24 hodínstíhame urgentné termíny
  • Plánovanieprispôsobíme sa potrebám
  • Korektúra prekladovrodenými hovorcami
  • CAT nástrojepočítačom podporované preklady
  • Donášková službabezplatné doručenie úradných
    prekladov
  • 40 svetových jazykovaj netradičné jazyky
  • Superlegalizáciazabezpečíme komplet servis

Bieloruština

BIELORUSKÝ JAZYK

Bieloruština je východoslovanský jazyk, príbuzný ruštine a ukrajinčine. Od oboch sa však v mnohých rysoch líši. Okrem Bieloruska sa bieloruštinou hovorí alebo píše vo východnej časti Poľska a v diaspóre v krajinách bývalého ZSSR, v USA a inde. V Bielorusku je bieloruština od roku 1990 štátnym jazykom a od referenda v roku 1995, resp. od roku 1998, kedy bola podľa výsledkov referenda zmenená ústava, zdieľa toto postavenie s ruštinou. Výsledkom je dominantné používanie ruštiny vo všetkých sférach spoločenského života s výnimkou národnej literatúry, čiastočne hudby a národnej kultúry všeobecne. V obmedzenej miere ju používajú aj štátne orgány a povinne je vyučovaná v školách ako predmet, v menšine škôl sa používa aj ako vyučovací jazyk, prevažuje však ruština. Naopak veľmi rozšírená je bieloruština medzi bieloruskou politickou opozíciou a na Internete. Novodobý bieloruský spisovný jazyk vznikal počas 19. storočia. V 20. rokoch 20. storočia, v súvislosti so sovietskou politikou „korenizaciji“, nastalo priaznivé obdobie pre spisovnú bieloruštinu, tak pre jej postavenie, ako aj pre dopracovanie jej štruktúry a slovnej zásoby pre potreby daných čias. Toto tzv. obrodenie (adradženne) bieloruštiny a bieloruskej kultúry však bolo zastavené na začiatku 30. rokov po zmene Stalinovej politiky. Odvtedy dodnes sa bieloruština len s ťažkosťami presadzuje popri ruštine, ktorá má prevahu hlavne v mestách. K zlepšeniu postavenia bieloruštiny došlo v súvislosti s rozpadom Sovietskeho zväzu, ktorého dôsledkom bol okrem iného vznik nezávislého Bieloruska (1991), a to tým, že získala postavenie štátneho jazyka. Ruština si však aj naďalej drží v Bielorusku silnú pozíciu. Bieloruština sa píše cyrilikou, existuje však aj bieloruská verzia latinky, ktorá sa vytvorila už v 19. storočí; niektoré bieloruskojazyčné písomné pamiatky sú písané aj arabským písmom.

PREKLADY - BIELORUŠTINA

Preklady z a do bieloruštiny - zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do bieloruštiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do bieloruštiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE - BIELORUŠTINA

Tlmočenie z a do bieloruštiny - zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do bieloruštiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do bieloruštiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.

Kontaktujte nás

Vertere - jazykový servis, s.r.o.

Rýchly dopyt

Základné informácie:

Naše prekladateľské služby v sebe ponímajú mnoho odborných oblastí, z ktorých možno spomenúť ekonomiku, právo, techniku, cestovný ruch, medicínu a pod. Radi by sme do Vašej pozornosti vyzdvihli i preklady webových stránok a medzinárodných portálov.

Naše služby: preklady, tlmočenie, lokalizácie, CAT nástroje, firemná jazyková výučba, DTP
Na stiahnutie: Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania