Angličtina

ANGLICKÝ JAZYK

Angličtina je západogermánsky jazyk, pôvodom z Anglicka. Je to druhý najrozšírenejší materinský jazyk na svete. Angličtina má postavenie lingua franca (dorozumievací jazyk v mnohojazyčných oblastiach) v mnohých častiach sveta vďaka ústrednému vojenskému, ekonomickému, politickému a vedeckému vplyvu Spojeného kráľovstva v 18. a 19. storočí a Spojených štátov začiatkom 20. storočia. Angličtina sa taktiež používa ako hlavný dorozumievací jazyk vo viacerých oblastiach, napríklad vo výpočtovej technike alebo geografii. Pri prekladaní textov do väčšiny jazykov sa prekladá najčastejšie práve z angličtiny. Angličtina patrí medzi svetové jazyky. Je to jazyk, ktorý študuje najviac ľudí učiacich sa viac jazykov. V priebehu storočí angličtinu výrazne ovplyvňovali viaceré jazyky. Starú angličtinu (anglosaštinu) ovplyvnili keltské jazyky a latinčina, ktoré sa používali v čase, keď germánske kmene začali osídľovať ostrov Veľkú Britániu. Neskôr bola angličtina ovplyvnená staroseverčinou, ktorú používali severskí dobyvatelia. Stredná angličtina, ktorou sa hovorilo od 11. až do 15. storočia, bola ovplyvnená jazykom Normanov a neskôr štandardnou francúzštinou. Výsledkom týchto kontaktov je bohatá slovná zásoba, ktorá obsahuje slová z mnohých jazykov, predovšetkým z latinčiny a francúzštiny. Tradičný systém gramatiky, podľa ktorého sa učia (alebo neučia) rodení hovoriaci, sa výrazne odlišuje od systému, ktorý si žiaci a študenti osvojujú pri učení sa angličtiny ako cudzieho jazyka.

PREKLADY – ANGLIČTINA

Preklady z a do angličtiny – zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do angličtiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do angličtiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE – ANGLIČTINA

Tlmočenie z a do angličtiny – zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do angličtiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do angličtiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.